STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU FLEBOLOGII

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju flebologii, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z 10 lipca 2015 r., sporządzonym przez Annę Marciniak-Sikora, notariusza w Warszawie w jej kancelarii przy ul. Filtrowej 30 za numerem rep. A 723/2015, zmienionym aktem notarialnym z 20 października 2015 r., sporządzonym przez Annę Marciniak-Sikora, notariusza w Warszawie w jej kancelarii przy ul. Filtrowej 30 za numerem rep. A 992/2015.

 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.), postanowień niniejszego statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działania także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych, w tym spółki, przystępować do nich, a także przystępować do innych fundacji oraz współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.

Celami Fundacji są:

 1. działalność w zakresie ochrony zdrowia;

 2. działalność na rzecz edukacji, kultury i sztuki, pomocy społecznej, dobroczynności;

 3. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 6.

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, w tym osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, w szczególności flebologii;

 2. propagowanie i wdrażanie nowych metod leczenia w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności flebologii;

 3. organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności flebologii;

 4. budowanie świadomości społeczeństwa w sprawie stanu zdrowia obywateli Polski;

 5. wspieranie działań służących poprawie stanu zdrowia mieszkańców Polski;

 6. propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym), umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan wiedzy na temat zastosowania nowych metod w medycynie;

 7. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony zdrowia, w szczególności flebologii;

 8. tworzenie podstaw materialnych dla działalności edukacyjnych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów;

 9. stymulowanie społecznych inicjatyw prozdrowotnych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności;

 10. tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności flebologii;

 11. propagowanie rozwoju form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami, idei, myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną zdrowia, w szczególności flebologii;

 12. tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży;

 13. udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń;

 14. udzielanie wsparcia i organizowanie działań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, nauki i kultury;

 15. udzielanie nagród za wybitne osiągnięcia oraz działalność w ochronie zdrowia, w szczególności flebologii;

 16. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów między społeczeństwami i rozwoju społeczności lokalnych;

 17. działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

 18. udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów Fundacji;

 19. promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport, promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej, inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa, inicjowanie działań stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie lub zawodowo oraz wśród osób defaworyzowanych;

 20. wspomaganie działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia i działań proekologicznych;

 21. organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności flebologii, w tym wymiany stypendialnej;

 22. promocję w kraju i poza jego granicami, polskiej myśli naukowej w zakresie medycyny, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie;

 23. współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony zdrowia;

 24. wykorzystanie dla propagowania ochrony zdrowia w kraju środków masowego przekazu;

 25. aktywizację środowisk polonijnych w dziedzinie ochrony zdrowia.

§ 7.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych Fundacji, w następujących obszarach:

 1. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73);

 2. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74);

 3. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

 4. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

 5. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);

 6. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

 7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

 8. reklama (PKD 73.1);

 9. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);

 10. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

 11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

 12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

 13. działalność szpitali (PKD 86.10.Z);

 14. praktyka lekarska (PKD 86.2);

 15. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);

 16. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);

 17. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

 18. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);

 19. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki. O formie prowadzenia działalności i jej strukturze decyduje Zarząd.

 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Zarząd uchwałą przeznaczy środki majątkowe Fundacji na działalność gospodarczą, w kwocie nie mniejszej niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

 3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji i subwencji od osób prawnych;

 3. zbiórek i imprez publicznych;

 4. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;

 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

 6. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 9.

 1. Fundacja działa na podstawie planu przychodów i wydatków zatwierdzonego przez Zarząd.

 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd, a zatwierdza Rada.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 10.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada

§ 11.

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym.

 2. Rada liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych na czas nieoznaczony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, a w braku jej członków, Zarząd.

 4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady;

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

 3. śmierci członka Rady;

 4. odwołania członka Rady.

 1. Członek Rady może w każdym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego innemu członkowi Rady, a w jego braku, Zarządowi.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady, a w ich braku, Zarząd.

 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 4. Rada w drodze uchwały przyjmie regulamin funkcjonowania Rady, określający w szczególności tryb zwołania Rady oraz zasady realizacji jej kompetencji.

§ 12.

 1. Do kompetencji Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz ustalanie ich wynagrodzenia;

 5. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu;

 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;

 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją albo o likwidacji Fundacji;

 8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 1. Rada może żądać od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansów Fundacji.

§ 13.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu Rady.

 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.

 4. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady mogą być dostarczane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu albo innego pisemnego lub ustnego środka.

 5. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 6. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady przez niego wskazany.

 8. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

§ 14.

 1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady lub Prezesa Zarządu, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego wniosku.

 2. Posiedzenie zwołane w trybie ust. 1 powinno się odbyć nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia wniosku przez co najmniej 2 (dwóch) członków Rady lub Prezesa Zarządu.

§ 15.

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, z tym, że w sprawach wskazanych w § 23, § 24 ust. 3, § 25 ust. 2 oraz § 25 ust. 4 wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Rady.

 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos służy Przewodniczącemu Rady.

Zarząd

§ 16.

 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony.

 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu;

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

  3. śmierci członka Zarządu;

  4. odwołania członka Zarządu przez członka Rady.

 4. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi albo członkowi Rady.

 5. Każdemu z członków Rady służy prawo odwołania członka Zarządu w każdym czasie i z każdego powodu.

 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić wielokrotnie.

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 3. realizowanie celów statutowych Fundacji;

 4. sporządzanie planów pracy, w tym działania, jak i budżetu, w tym rocznych planów finansowych;

 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 6. nadzór i kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Fundacji i odpowiedzialność za jej wyniki;

 7. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

 8. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

§ 18.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada.

 3. Umowy z członkami Zarządu zawierane są w imieniu Fundacji przez pełnomocnika ustanowionego przez Radę.

§ 19.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 (raz) w roku kalendarzowym, a także za każdym razem, gdy osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Zarządu uznają to za wskazane.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

 4. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu mogą być dostarczane członkom Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu albo innego pisemnego lub ustnego środka.

 5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 20.

 1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego wniosku.

 2. Posiedzenie zwołane w trybie ust. 1 powinno się odbyć nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia wniosku Rady lub co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu.

§ 21.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.

 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos służy Prezesowi.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych oraz do jej reprezentowania, jest upoważniony każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

Zmiany statutu dokonuje Rada na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiana statutu może dotyczyć także celów, dla realizacji których ustanowiono Fundację.

§ 24.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Rada.

§ 25.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada.

 3. Likwidację Fundacji prowadzą członkowie Zarządu działający jako Likwidatorzy.

 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innym fundacjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, a które zostaną wskazane przez Radę.

 5. O likwidacji Fundacji likwidatorzy zawiadamiają Ministra Zdrowia.

§ 26.

 1. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi, przysługuje tytuł „Przyjaciela Fundacji”, nadawany uchwałą Rady.

 2. Księgę „Przyjaciół Fundacji” prowadzi Przewodniczący Rady.

 3. Regulamin przyznania tytułu „Przyjaciela Fundacji” ustala Rada.

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.