POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Fundacji na Rzecz Rozwoju Flebologii dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Flebologii z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Jana III Sobieskiego 14A/13, 15-014 Białystok, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9662102454 oraz REGON: 363808519, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603996 („Administrator”).

Fundacja na Rzecz Rozwoju Flebologii powołała Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszej działalności, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z Inspektorem listownie na adres Fundacja na Rzecz Rozwoju Flebologii, ul. Jana III Sobieskiego 14A/13, 15-014 Białystok lub za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@klinikaflebologii.pl.

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie na etapie rejestracji, korespondencji z nami albo składania zamówienia na oferowane przez nas usługi lub produkty.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

  1. zamówienia świadczonej przez nas usługi lub zakupu oferowanego przez nas produktu, jak również wykonania dotyczącej ich umowy, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W związku z tym Twoje dane możemy także przetwarzać w celu wypełnienia nałożonych na nas obowiązków, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). W tym zakresie możemy przetwarzać podane przez Ciebie, w związku z zamówieniem usługi lub produktu albo wykonaniem dotyczącej ich umowy, podstawowe i elektroniczne dane identyfikacyjne. Ww. dane będziemy przetwarzać w okresie realizacji umowy oraz przez sześć lat po jej wykonaniu, tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonania obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji podatkowej. Jeżeli jednak nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu, gdy okaże się, że do zawarcia umowy nie doszło;

  1. wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter” za pośrednictwem serwisu https://fundacja.klinikaflebologii.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Na tej podstawie możemy przetwarzać podany przez Ciebie w związku z zapisaniem się do biuletynu informacyjnego „Newsletter” adres e-mail. Ww. dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”;

  1. wypełnienia naszych uzasadnionych interesów, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych) i może obejmować następujące przypadki:

  1. prowadzenie z Tobą korespondencji, jej archiwizowanie albo rozpatrywanie skarg, co dotyczy podstawowych i elektronicznych danych identyfikacyjnych podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez okres trzech lat od czasu ustania kontaktu;

  1. przekazanie danych do operatora płatności w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, weryfikacji należytego wykonania zawartych z nami umów, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Na tej podstawie dane będziemy przetwarzać w okresie realizacji umowy oraz przez sześć lat po jej wykonaniu, tj. do czasu wykonania obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji podatkowej;

  1. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co następuje na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu, na innej podstawie albo zbieramy dane w innym zakresie i w związku z tym przetwarzamy je przez inny czas, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

Nasze obowiązki i przetwarzanie danych

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym RODO.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych i zasadniczo nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany. Jednakże, w trakcie realizacji płatności lub zamówień możemy przetwarzać w sposób automatyczny Twoje dane obejmujące dane płatności (status, numer transakcji, dane karty) lub zamówienia (status, data).

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie ich przetwarzania, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Ww. kraje mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby przekazanie tych danych nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego przez RODO. W przypadku transferu Twoich danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbędzie się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz w każdym czasie zwrócić się do nas o informacje w zakresie przekazywania Twoich danych poza EOG i uzyskać od nas kopię przyjętych środków ochrony.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, np. dostawcy usług teleinformatycznych lub płatniczych.

Ponadto, odbiorcami Twoich danych mogą być także inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;

  4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz określonych usług.

Polityka cookies

Poza danymi osobowymi w trakcie korzystania z naszego serwisu możemy zbierać tzw. pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies, której elektroniczna wersja jest dostępna w serwisie.