NOTA PRAWNA

Prawa do serwisu https://fundacja.klinikaflebologii.pl („Serwis”) przysługują Fundacji na Rzecz Rozwoju Flebologii z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Jana III Sobieskiego 14A/13, 15-014 Białystok, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9662102454 oraz REGON: 363808519, wpisanej do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603996 („Fundacja”). Fundacja nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu tej ustawy.

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią reklamy działalności leczniczej lub usług medycznych, ani nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 lub art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być uznane za poradę w jakiejkolwiek sprawie, w szczególności poradę medyczną lub farmaceutyczną. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z wykorzystaniem tych informacji. W celu uzyskania porady medycznej lub farmaceutycznej należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Fundacja zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

Fundacja dokłada starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były dokładne, kompletne, aktualne i zgodne z prawem, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, które zostały podjęte przez Użytkownika w oparciu o te treści.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do nazw, znaków, opisów, tekstów, ilustracji, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Fundacji lub podmiotom trzecim, z którymi Fundacja zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w ww. ustawach.

Wskazane w Serwisie informacje na temat osób współpracujących z Fundacją, jak również jej darczyńców lub klientów, stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Fundacja może prowadzić prace konserwacyjne Serwisu, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego. Fundacja w miarę możliwości powiadomi Użytkowników z wyprzedzeniem o planowanych pracach konserwacyjnych Serwisu. Fundacja dołoży starań, aby prace konserwacyjne Serwisu były wykonywane w czasie oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

Fundacja jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, zmian parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Fundacja. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące Użytkownika na strony internetowe niebędące własnością Fundacji. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia. W przypadku powzięcia przez Fundację uzasadnionego podejrzenia o bezprawnym charakterze wprowadzanych lub przechowywanych w Serwisie treści, które zostały tam wprowadzone przez Użytkownika, Fundacja może uniemożliwić dostęp do tych treści oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu albo z powodu braku możliwości korzystania z niego.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez błąd lub wadę Serwisu, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo Serwisu.